یک خرید یک

بررسی دینامیکی محل بهینه مهار بازویی و کمربند خرپایی در ساختمان های بلند

بررسی دینامیکی محل بهینه مهار بازویی و کمربند خرپایی در ساختمان های بلند امروزه با توجه به رشد روز افزون جمعیت و کمبود زمین خصوصا در شهر های صنعتی ، ساخت و ساز از حالت افقی به عمودی تغییرشکل یافته و نیاز هر چه بیشتر به ایجاد ساختمان های بلند احساس می گردد. با افزایش ارتفاع سازه ها، اهمیت بارهای جانبی نیز افزایش می یابد. […]