یک خرید یک

بررسی راههای تقویت ارزشهای اخلاقی در دانش آموزان با استفاده از آموزشهای کتب معارف دوره راهنمایی

بررسی راههای تقویت ارزشهای اخلاقی در دانش آموزان با استفاده از آموزشهای کتب معارف دوره راهنمایی بررسی راههای تقویت ارزشهای اخلاقی در دانش آموزان با استفاده از آموزشهای کتب معارف دوره راهنمایی—- تعداد صفحات: ۵۲ صفحه—-  قالب: Word—–  توضیحات بیشتر و دانلود در ادامه …     فهرست مطالب   چکیده :۱ مقدمه :۱ تعریف رشد :۲ تعریف رشد از دیدگاه روانشناسان رشد :۲ چند گونگی […]

تحقیق: فلسفه ی آموزش علوم تجربی و بیان راهکارهای پیشنهادی

تحقیق: فلسفه ی آموزش علوم تجربی و بیان راهکارهای پیشنهادی —– تحقیق: فلسفه ی آموزش علوم تجربی و بیان راهکارهای پیشنهادی —–تعداد صفحات: ۵۳ صفحه —– قالب: WORD —– توضیحات بیشتر و دانلود در ادامه …..   فهرست مطالب   مقدمه۱ فلسفه ی آموزش علوم تجربی. ۲ سواد علمی – فناورانه ( تکنولوژیک )۴ هدف های کلی در طرح جدید آموزش علوم تجربی. ۷ چرا کتاب های […]

تحقیق: تاثیر سطح سواد والدین بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

تحقیق: تاثیر سطح سواد والدین بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان —– تحقیق: تاثیر سطح سواد والدین بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان —–تعداد صفحات: ۳۱ صفحه —– قالب: WORD —– برای توضیحات بیشتر و دانلود در ادامه …..   فهرست مطالب   چکیده۱ ابزار تحقیق.. ۱ مقدمه. ۱ بیان مسئله:۳ اهمیت موضوع تحقیق:۴ اهداف تحقیق:۵ هدف کلی :۵ اهداف جزئی :۵ هدف کاربردی..  تعیین متغییرها و تعاریف […]

تحقیق: "عوامل مؤثر بر افت تحصیلی و مردودی"

تحقیق: "عوامل مؤثر بر افت تحصیلی و مردودی" تحقیق: عوامل مؤثر بر افت تحصیلی و مردودی۱۸ صفحه قالب: Word توضیحات در ادامه …   فهرست مطالب عوامل مؤثر بر افت تحصیلی و مردودی ۱ علل داخلی ۱ علل خارجی ۴ علل فردی ۸ محتوای کتب درسی ۱۴ راه های کاهش افت تحصیلی ۱۵ پیشنهادات:۱۷… جزئیات بیشتر / دانلود

نقش تکنولوژی آموزشی در یادگیری

نقش تکنولوژی آموزشی در یادگیری تحقیق: نقش تکنولوژی آموزشی در یادگیری۵۱ صفحه قالب: Word توضیحات در ادامه …   فهرست مطالب   چکیده:۱ فصل اول : نقش تکنولوژی در آموزش مقدمه. ۴ تکنو لوژی چیست؟. ۴ کامپیوتر و پیشرفت دانش‌آموزان. ۸ تکنولوژی و خودپنداره دانش‌آموزان. ۱۲ تکنولوژی و تعامل دانش‌آموزان و معلمان. ۱۳ کاربرد مواد و وسایل آموزشی در تدریس و یاد گیری:۱۴ فصل دوم […]

نگاهی به استانداردها درنظام برنامه ریزی درس مطالعات اجتماعی به انضمام بررسی به­کارگیری روشهای تدریس فعال در آموزش

نگاهی به استانداردها درنظام برنامه ریزی درس مطالعات اجتماعی به انضمام بررسی به­کارگیری روشهای تدریس فعال در آموزش تحقیق: نگاهی به استانداردها درنظام برنامه ریزی درس مطالعات اجتماعی به انضمام بررسی به­ کارگیری روشهای تدریس فعال در آموزش۵۱ صفحه قالب: Word توضیحات در ادامه …   فهرست مطالب   مقدمه۱ اشکالات برنامه مطالعات اجتماعی در سال ۷۷٫ ۳ سابقه استانداد سازی برنامه درسی در ایران. ۴ […]

تحقیق: "نقش ارزشیابی توصیفی در ارزیابی یادگیری دانش آموزان"

تحقیق: "نقش ارزشیابی توصیفی در ارزیابی یادگیری دانش آموزان" تحقیق: نقش ارزشیابی توصیفی در ارزیابی یادگیری دانش آموزان۵۲ صفحه قالب: Word توضیحات در ادامه …   فهرست مطالب   پیشگفتار۱ چکیده۶ ارزشیابی:۷ ارزشیابی تحصیلی:۷ ارزشیابی توصیفی :۷ مقدمه :۷ مشکلات محور قرار دادن امتحان در نظام ارزش یابی. ۸ ایجاد اضطراب امتحان. ۸ ایجاد رقابت.. ۹ امتحان ابزار تهدید و ارعاب دانش آموزان. ۹ امتحان […]

تحقیق: "نقد وبررسی کتاب و روشهای تدریس علوم اجتماعی وبیان راهکارها و تجربیات آموزشی"

تحقیق: "نقد وبررسی کتاب و روشهای تدریس علوم اجتماعی وبیان راهکارها و تجربیات آموزشی" تحقیق: نقد وبررسی کتاب و روشهای تدریس علوم اجتماعی وبیان راهکارها و تجربیات آموزشی۵۷ صفحه قالب: Word توضیحات در ادامه …     فهرست مطالب   چکیده۱ مقدمه۱ بیان مساله۲ ضرورت و اهمیت موضوع. ۳ مبانی نظری. ۴ روشهای نوین و سنتی در تدریس علوم اجتماعی. ۴ چگونگی طراحی و اجرای یک […]

تحقیق: "نقد و بررسی ارزشیابی‌ کمّی و کیفی توصیفی"

تحقیق: "نقد و بررسی ارزشیابی‌ کمّی و کیفی توصیفی" تحقیق: نقد و بررسی ارزشیابی‌ کمّی و کیفی توصیفی۵۱ صفحه قالب: Word توضیحات در ادامه …   فهرست مطالب   چکیده. ۱ مقدّمه. ۱ ضرورت واهمیت مسأله. ۲ روش… ۵ تعریف ارزشیابی پیشرفت تحصیلی.. ۶ اهداف ارزشیابی پیشرفت تحصیلی.. ۶ ارزشیابی کمّی.. ۹ انواع ارزشیابی با توجّه به زمان و هدف… ۱۰ بررسی مشکلات یا معایب […]

تحقیق: فلسفه ی آموزش علوم تجربی و بیان راهکارهای پیشنهادی

تحقیق: فلسفه ی آموزش علوم تجربی و بیان راهکارهای پیشنهادی —– تحقیق: فلسفه ی آموزش علوم تجربی و بیان راهکارهای پیشنهادی ——تعداد صفحات: ۵۳ صفحه —– قالب: Word توضیحات بیشتر و دانلود در ادامه …   فهرست مطالب   مقدمه۱ فلسفه ی آموزش علوم تجربی. ۲ سواد علمی – فناورانه ( تکنولوژیک )۴ هدف های کلی در طرح جدید آموزش علوم تجربی. ۷ چرا کتاب های […]