یک خرید یک

تحقیق: آهن و فولاد

تحقیق: آهن و فولاد تحقیق: آهن و فولاد—- تعداد صفحات: ۴۷ صفحه—-  قالب: Word—-  توضیحات بیشتر و دانلود در ادامه …   فهرست مطالب آهن و فولاد. ۱ وضعیت جهانی مواد اولیه برای تولید آهن و فولاد. ۴ ماده اولیه برای ساخت و تولید گندله. ۴ ماده اولیه برای ساخت و تولید کلوخه. ۴ گندله طبیعی.. ۵ ۴ـ۱ـ مرغوبیت جهانی سنگ آهن برای احیای مستقیم.. ۵ […]

تحقیق: ریخته گری

تحقیق: ریخته گری —– تحقیق: ریخته گری —–تعداد صفحات: ۴۴ صفحه —– قالب: WORD —– برای توضیحات بیشتر و دانلود در ادامه …..   فهرست مطالب     مقدمه :۲ آماده سازی قالبهای ریخته گری.. ۸ بازرسیهای فنی.. ۹ نکات ایمنی.. ۱۰ عملیات آماده سازی تاندیش جهت شروع ریخته گری.. ۱۰ پیشگرم تاندیش…. ۱۱ بازرسی های فنی.. ۱۳ نکات ایمنی.. ۱۳ عملیات ریخته گری.. ۱۴ نکات ایمنی.. […]

تحقیق: "آهن و فولاد"

تحقیق: "آهن و فولاد" تحقیق: آهن و فولاد۴۷ صفحه قالب: Word توضیحات در ادامه …   فهرست مطالب آهن و فولاد. ۱ وضعیت جهانی مواد اولیه برای تولید آهن و فولاد. ۴ ماده اولیه برای ساخت و تولید گندله. ۴ ماده اولیه برای ساخت و تولید کلوخه. ۴ گندله طبیعی.. ۵ ۴ـ۱ـ مرغوبیت جهانی سنگ آهن برای احیای مستقیم.. ۵ ۴ـ۲ـ وضعیت جهانی آهن قراضه. ۵ […]

اخلاق معاشرت

اخلاق معاشرت فهرست مطالبعنوان صفحه چکیده:۱ مقدمه :۱ آداب معاشرت اسلامی.. ۳ نابهنجار های رفتاری در معاشرت… ۴ رعایت هنجارهای رفتاری و اخلاقی در معاشرت… ۶ ملاک ها و معیارهای معاشرت… ۸ ماهیت غم و شادی از دیدگاه قرآن و عرفان. ۹ واژه غم و مترادفات آن در قرآن :۹ واژه شادی و مترادفات آن در قرآن :۱۱ مصادیق غمهای کاذب از منظر قرآن و […]

تحقیق: نقد و بررسی ارزشیابی‌ کمّی و کیفی توصیفی

تحقیق: نقد و بررسی ارزشیابی‌ کمّی و کیفی توصیفی تحقیق: نقد و بررسی ارزشیابی‌ کمّی و کیفی توصیفی—- تعداد صفحات: ۵۱ صفحه—-  قالب: Word—-  توضیحات بیشتر و دانلود در ادامه …   فهرست مطالب   چکیده. ۱ مقدّمه. ۱ ضرورت واهمیت مسأله. ۲ روش… ۵ تعریف ارزشیابی پیشرفت تحصیلی.. ۶ اهداف ارزشیابی پیشرفت تحصیلی.. ۶ ارزشیابی کمّی.. ۹ انواع ارزشیابی با توجّه به زمان و هدف… […]

تحقیق: نقد وبررسی کتاب و روشهای تدریس علوم اجتماعی وبیان راهکارها و تجربیات آموزشی

تحقیق: نقد وبررسی کتاب و روشهای تدریس علوم اجتماعی وبیان راهکارها و تجربیات آموزشی تحقیق: نقد وبررسی کتاب و روشهای تدریس علوم اجتماعی وبیان راهکارها و تجربیات آموزشی—- تعداد صفحات: ۵۷ صفحه—-  قالب: Word—-  توضیحات بیشتر و دانلود در ادامه …     فهرست مطالب   چکیده۱ مقدمه۱ بیان مساله۲ ضرورت و اهمیت موضوع. ۳ مبانی نظری. ۴ روشهای نوین و سنتی در تدریس علوم اجتماعی. […]

تحقیق: نقش ارزشیابی توصیفی در ارزیابی یادگیری دانش آموزان

تحقیق: نقش ارزشیابی توصیفی در ارزیابی یادگیری دانش آموزان تحقیق: نقش ارزشیابی توصیفی در ارزیابی یادگیری دانش آموزان—– تعداد صفحات: ۵۲ صفحه—-  قالب: Word—–  توضیحات بیشتر و دانلود در ادامه …   فهرست مطالب   پیشگفتار۱ چکیده۶ ارزشیابی:۷ ارزشیابی تحصیلی:۷ ارزشیابی توصیفی :۷ مقدمه :۷ مشکلات محور قرار دادن امتحان در نظام ارزش یابی. ۸ ایجاد اضطراب امتحان. ۸ ایجاد رقابت.. ۹ امتحان ابزار تهدید و […]

تحقیق: نقش تکنولوژی آموزشی در یادگیری

تحقیق: نقش تکنولوژی آموزشی در یادگیری تحقیق: نقش تکنولوژی آموزشی در یادگیری—- تعداد صفحات: ۵۱ صفحه—-  قالب: Word—-  توضیحات بیشتر و دانلود در ادامه …   فهرست مطالب   چکیده:۱ فصل اول : نقش تکنولوژی در آموزش مقدمه. ۴ تکنو لوژی چیست؟. ۴ کامپیوتر و پیشرفت دانش‌آموزان. ۸ تکنولوژی و خودپنداره دانش‌آموزان. ۱۲ تکنولوژی و تعامل دانش‌آموزان و معلمان. ۱۳ کاربرد مواد و وسایل آموزشی در […]

تحقیق: نگاهی به استانداردها درنظام برنامه ریزی درس مطالعات اجتماعی

تحقیق: نگاهی به استانداردها درنظام برنامه ریزی درس مطالعات اجتماعی تحقیق: نگاهی به استانداردها درنظام برنامه ریزی درس مطالعات اجتماعی به انضمام بررسی به­ کارگیری روشهای تدریس فعال در آموزش—- تعداد صفحات: ۵۱ صفحه—-  قالب: Word—-  توضیحات بیشتر و دانلود در ادامه …   فهرست مطالب   مقدمه۱ اشکالات برنامه مطالعات اجتماعی در سال ۷۷٫ ۳ سابقه استانداد سازی برنامه درسی در ایران. ۴ تحقیقا ت […]

تحقیق: عوامل مؤثر بر افت تحصیلی و مردودی

تحقیق: عوامل مؤثر بر افت تحصیلی و مردودی —-تحقیق: عوامل مؤثر بر افت تحصیلی و مردودی—-تعداد صفحات: ۱۸ صفحه—- قالب: Word—- توضیحات بیشتر و دانلود در ادامه …   فهرست مطالب عوامل مؤثر بر افت تحصیلی و مردودی ۱ علل داخلی ۱ علل خارجی ۴ علل فردی ۸ محتوای کتب درسی ۱۴ راه های کاهش افت تحصیلی ۱۵ پیشنهادات:۱۷… جزئیات بیشتر / دانلود