یک خرید یک

لوح فشرده برنامه ذهن برای اعتماد بنفس وخود باوری

لوح فشرده برنامه ذهن برای اعتماد بنفس وخود باوری

زیربنا و عاملی که تعیین میکنه تا چه میزان میتونی از نیروی جادویی درونت کمک بگیری،میزان عزت نفس و اعتماد به نفسیه که داری… برای دستیابی به موفقیت ھای چشمگیرداشتن اعتماد به نفسی مثبت و قدرتمند ضروریه!اما قدرت در زندگی به چه معناست؟ آیا تا حالا بھش فکر کردی؟احساس قدرت داشتن در زندگی یک معنی داره، که حس کنی شرایط زندگیت در کنترل تویه… واگر به ھر علتی موردی در زندگیت ھست که مطابق میلیت نیست، میدونی و ایمان داری کهباید این مورد رو تغییر بدی و…