یک خرید یک

فایل صوتی خود هیپنوتیزم

فایل صوتی خود هیپنوتیزم

تصویر ذهنی است که کلیه احساسات، اعمال و حتی توانائیهای انسان را تعیین می کند.اگر تصویر ذهنی خود را تغییر دهید، سرنوشت شما عوض خواهد شد و دنیا را جور دیگریمطابق باتصویر ذهنی خودتان می بینید.اگر تصاویر ذهنی خودتان را تغییر دهید، عادات و باورهایتان نیز تغییر می کنند.شیوه ھای زیادی برای تغییر تصاویر ذھنی انسان وجود دارد، سریعترین و موثرترینآنها مدیتیشن و خودھیپنوتیزم است.که ذھن در سطح آلفا قرار میگیرد. اما در سطح آلفا چه اتفاقی می افتد ؟در…