یک خرید یک

عبارتهای تاکیدی

عبارتهای تاکیدی

صحبت کردن مثبت با خود و به ما کمک میکنند که تغییر کنیم .در واقع کلمات و عبارات تاکیدی مثبت باعث میش که ما برای خلق اهدافمون بهپتانسیل و جودی خودمون باور داشته باشیم .یک عبارت تاکیدی که شما هر روز تکرار میکنید وبه صورت رسمی به خودتون وبه جهان و کائنات اعلام میکنید تا زمانی که خواسته ی خودتون به حقیقت برسانید. ١در مغز انسان سیستمی بنام )آر ای اس ( وجود دارد که کشف ان یکی از جدیدتریندستاوردهای ی علم پزشکی است. عملکرد این سیستم که دقیق ا همانند…