یک خرید یک

کتاب گیاه شناسی 1(پاورپوینت)

کتاب گیاه شناسی ۱(پاورپوینت)

عنوان فایل: گیاه شناسی ۱  نوع فایل:پاورپوینت
فهرست درس:

فصل اول. سلول و بافتهای گیاهی  

فصل دوم. مورفولوژی اندامهای گیاهی
فصل سوم. ساقه (Stem)
فصل چهارم. ساختمان گل و میوه
فصل پنجم. رشد و نمو در گیاهان
فصل ششم. متابولیسم
فصل هفتم. تغذیه گیاه
فصل هشتم. فتوپریودیسم
فصل نهم. هورمونهای گیاهی

مولف : دکتر روح انگیز نادری
 

 
 

 
 
 

 
 
 …