یک خرید یک

چگونه توانستم فرهنگ امربه معروف را در بین دانش آموزان  گسترش دهم

چگونه توانستم فرهنگ امربه معروف را در بین دانش آموزان گسترش دهم

فهرست مطالبعنوان صفحه
مقدمه. ۱
بیان مسئله. ۴
توصیف وضع موجود یا شواهد (۱)۵
الف) شاخص های کیفی وضع موجود. ۶
ب) شاخص های کمی وضع موجود. ۶
جمع‌آوری داده‌ها۸
پیشینه و یافته های دیگران. ۱۲
پیشینه ی نظری.. ۱۲
پیشینه ی عملی.. ۱۶
تجزیه و تحلیل اطلاعات شواهد (۱)۱۶
اهداف اقدام پژوهی.. ۱۷
الف) اهداف کلی.. ۱۷
پیشنهادها و راهکارها۱۸
انتخاب راه حل ها۱۹
اجرای راه حل ها۲۰
توصیف وضع مطلوب (شواهد۲)۲۱
الف) شاخص های کیفی وضع مطلوب… ۲۱
ب)شاخص های کمی وضع مطلوب… ۲۱
اعتبار…