یک خرید یک

مقاله: ارتقای مدیریت آموزشگاهی

مقاله: ارتقای مدیریت آموزشگاهی

ارتقای مدیریت آموزشگاهی—- 
تعداد صفحات: ۶۴ صفحه—- 
قالب: Word—- 
توضیحات بیشتر و دانلود در ادامه …
 

فهرست مطالب
 
مقدمه ۴
تعریف برنامه ۵
ضرورت ۵
مستندات قانونی ۶
اهداف ۷ – 6
جداول هدفگذاری کمی ۱۱ – 8
مخاطبان برنامه ۱۲
گستره برنامه ۱۲
چارت تشکیلاتی ۱۳
ساختار و وظایف ۲۱ – ۱۴
مراحل اجرا ۲۱
گام اوّل : تعیین مدیران مدارس۲۲ – 21
گام دوم : برگزاری دوره­های آموزشی کوتاه مدت۲۲
گام سوم: اجرا در مدارس ۲۳
گام چهارم: ارائه­ ی خدمات…