یک خرید یک

طرح کارافرینی پرورش و نگهداری زنبور عسل

بخش معرفی:۱خلاصه مدیریتی/ اجرایی… ۲
مقدمــه :۳
تجزیه و تحلیل صنعت:۴
محیط کسب و کار. ۴
فرهنگ (اعتقادات مذهبی، فرهنگ، مصرف، آداب و رسوم). ۵
اقتصاد. ۵
تغییرات جمعیتی… ۵
ب – تجزیه و تحلیل بازار. ۶
اندازه بازار و نرخ رشد.. ۶
بررسی روندهای بازار. ۶
ساختار بازار. ۶
بررسی رقبا. ۶
تجزیه و تحلیل عرضه و تقاضا:۷
معرفی شرکت…. ۷
سرمایه گذاران و سهامداران اصلی… ۷
دیدگاه/ چشم انداز. ۷
مأموریت…. ۷
برنامه بازاریابی… ۸
الف – تحقیق و تحلیل بازار. ۸
مشتریان…..