یک خرید یک

طرح توجیهی بسته بندی گوشت

طرح توجیهی بسته بندی گوشت قرمز با ظرفیت ۱۶۰۰ تن گوشت قرمز در سالطرح به صورت کامل و با جداول پر شده می باشد و نیازی به تغییر یا باز نویسی ندارد و در غالب ورد (word) می باشد.
لذت ببرید!!…