یک خرید یک

طرح توجیهی بسته بندی خرما

طرح توجیهی بسته بندی خرما با طرفیت ۲۰۰۰ تن در سالطرح در غالب ورد و بصورت کامل و جداول مربوطه می باشد و نیازی به تغییر یا باز نویسی ندارد.
لذت ببرید!!…