یک خرید یک

توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست

توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست

به دلیل ازدیاد روزافزون جمعیت و بدنبال آن مسئله تأمین غذای کافی با کیفیت مناسب از یک سو و مشکلات زیست محیطی ناشی از کاربرد کودهای شیمیایی، انرژی و هزینههای تولید و مصرف آنها و اثرات مخربی که بر چرخههای زیستی اکوسیستمهای زراعی دارند از سوی دیگر، تجدیدنظر درروشهای تولید محصولات زراعی را ضروری ساخته است. همۀ ما باید جهت احتراز از نابودی محیط زیست در ابعاد جهانی یا ملی و به ویژه در سطح محلی بکوشیم و این واقعیت مهم را دریابیم که پیشرفت و توسعه…