یک خرید یک

تحلیل علمی تولید گندم

گزیده از مطالب مقاله:تا کنون کتابها ، مقالات ، طرحهای تحقیقاتی و سایر منابع علمی در باب تولید گندم در ایران و مزیت های نسبی تولید 
این محصول در ایران همچنین ،در مورد اینکه آیا مسئله خود کفایی در تولید گندم ایران اساسا لزومی دارد یا نه ، بحث
های فراوانی کردند و هر یک فراخور نوع کار نتایجی نیز گرفته اند. برخی نتیجه گرفتندکه ما باید در تولید گندم خود کفا
شویم برخی نتیجه گرفتند که اساسا  نیازی به مطرح شدن …..
 
این مقاله در ۴۹ صفخه…