یک خرید یک

تحقیق: نگاهی به استانداردها درنظام برنامه ریزی درس مطالعات اجتماعی

تحقیق: نگاهی به استانداردها درنظام برنامه ریزی درس مطالعات اجتماعی

تحقیق: نگاهی به استانداردها درنظام برنامه ریزی درس مطالعات اجتماعی به انضمام بررسی به­ کارگیری روشهای تدریس فعال در آموزش—- تعداد صفحات: ۵۱ صفحه—- 
قالب: Word—- 
توضیحات بیشتر و دانلود در ادامه …
 

فهرست مطالب
 
مقدمه۱
اشکالات برنامه مطالعات اجتماعی در سال ۷۷٫ ۳
سابقه استانداد سازی برنامه درسی در ایران. ۴
تحقیقا ت انجام شده پیرامون درس مطا لعات اجتما عی درایران. ۷
حدود و ثغور موضوعی برنامه‌ریزی درسی. ۱۲
استانداردها در…