یک خرید یک

تحقیق: نقد و بررسی ارزشیابی‌ کمّی و کیفی توصیفی

تحقیق: نقد و بررسی ارزشیابی‌ کمّی و کیفی توصیفی

تحقیق: نقد و بررسی ارزشیابی‌ کمّی و کیفی توصیفی—- تعداد صفحات: ۵۱ صفحه—- 
قالب: Word—- 
توضیحات بیشتر و دانلود در ادامه …
 

فهرست مطالب
 
چکیده. ۱
مقدّمه. ۱
ضرورت واهمیت مسأله. ۲
روش… ۵
تعریف ارزشیابی پیشرفت تحصیلی.. ۶
اهداف ارزشیابی پیشرفت تحصیلی.. ۶
ارزشیابی کمّی.. ۹
انواع ارزشیابی با توجّه به زمان و هدف… ۱۰
بررسی مشکلات یا معایب ارزشیابی کمّی.. ۱۲
ارزشیابی کیفی.. ۱۴
ابزارهای ارزشیابی کیفی.. ۱۶
مختصات طرح ارزشیابی توصیفی…..