یک خرید یک

تحقیق: آهن و فولاد

تحقیق: آهن و فولاد

تحقیق: آهن و فولاد—- تعداد صفحات: ۴۷ صفحه—- 
قالب: Word—- 
توضیحات بیشتر و دانلود در ادامه …
 

فهرست مطالب
آهن و فولاد. ۱
وضعیت جهانی مواد اولیه برای تولید آهن و فولاد. ۴
ماده اولیه برای ساخت و تولید گندله. ۴
ماده اولیه برای ساخت و تولید کلوخه. ۴
گندله طبیعی.. ۵
۴ـ۱ـ مرغوبیت جهانی سنگ آهن برای احیای مستقیم.. ۵
۴ـ۲ـ وضعیت جهانی آهن قراضه. ۵
سنگ آهن و مشخصات آن. ۷
سنگ آهن دانه بندی شده. ۱۰
سنگ آهن بصورت کلوخه. ۱۰
سنگ آهن به صورت گندله. ۱۰
طرز…