یک خرید یک

اقدام پژوهی چگونه توانستم فرهنگ امربه معروف را در بین دانش آموزان موفق باشم

اقدام پژوهی چگونه توانستم فرهنگ امربه معروف را در بین دانش آموزان موفق باشم

فهرست مطالبعنوان صفحه
مقدمه. ۱
بیان مسئله. ۴
توصیف وضع موجود یا شواهد (۱)۵
الف) شاخص های کیفی وضع موجود. ۶
ب) شاخص های کمی وضع موجود. ۶
جمع‌آوری داده‌ها۸
پیشینه و یافته های دیگران. ۱۲
پیشینه ی نظری.. ۱۲
پیشینه ی عملی.. ۱۶
تجزیه و تحلیل اطلاعات شواهد (۱)۱۶
اهداف اقدام پژوهی.. ۱۷
الف) اهداف کلی.. ۱۷
پیشنهادها و راهکارها۱۸
انتخاب راه حل ها۱۹
اجرای راه حل ها۲۰
توصیف وضع مطلوب (شواهد۲)۲۱
الف) شاخص های کیفی وضع مطلوب… ۲۱
ب)شاخص های کمی وضع مطلوب… ۲۱
اعتبار…