یک خرید یک

استفاده مجدد از پساب شهری درکشاورزی با فرایند لجن فعال متعارف ( مطالعه موردی تصفیه خانه شمال اصفهان – ایران)

استفاده مجدد از پساب شهری درکشاورزی با فرایند لجن فعال متعارف ( مطالعه موردی تصفیه خانه شمال اصفهان – ایران)

امروزه استفاده از آبهای غیر متعارف از راهکارهای مقابله با کمبود آب درکشاورزی است عدم کیفیت آب،حفظ و توسعه کشاورزی را در نواحی خشک محدود میسازد . از این رو، ناچاراً برای آبیاری از آب های نامتعارف از جمله پساب شهری استفاده می شود. به رغم جنبه های مفید پساب شهری به عنوان منبع غنی از عناصر غذایی باید شاخص خطر بهداشتی بیشCOD و BOD از حدمورد بررسی قرار گیرد. در این پژوهش پارامترهای میکروبی (کلیفرم)، و مواد آلی پساب مثل ۵ ،نیتروژن ، فسفردر پساب تصفیه…