یک خرید یک

کاهگل، اندودی بازدارنده از تخریب سنت در معماری خشتی ایران

کاهگل، اندودی بازدارنده از تخریب سنت در معماری خشتی ایران

بناهای خشتی قسمت قابل توجهی از بنا های ایران را چه در روستاها و چه در شهرک ها و یا شهرهای بزرگ تشکیل می داده و هنوز هم در بسیاری از موارد کاربرد دارد و در اقلیم های مختلف، به خصوص در نواحی معتدل و کم باران و مخصوصاً در اقلیم های گرم خشک و کویری به صورت بناهای عظیم منفرد مانند: کاروانسراها، بازارها، مساجد و … یا بناهای مسکونی صدها سال مورد استفاده بوده است. اندود مهمترین عامل بازدارنده ی تخریب و به عبارتی یکی از راه های پیشگیری از ویرانی…