یک خرید یک

مقاوم سازی ساختمان ها و طرح های برنامه ریزی مدیریت و سازمان دهی

مقاوم سازی ساختمان ها و طرح های برنامه ریزی مدیریت و سازمان دهی

ایران کشوری است که در منطقه لرزه خیز قرار گرفته و سابقه زلزلههای مخرب تاریخی در آن بسیار است. در دهه های اخیرنیز شاهد زلزلههای ویرانگر لار در استان فارس، بوئین زهرا در استان قزوین، طبس دراستان خراسان، منجیل در استان گیلان و مانند آنها بوده ایم که دامنهخسارتهای آنها در مواردی تا دهها هزار نفر کشته و زخمی و صدهامیلیارد خسارت مالی بوده است.خوشبختانه در دهه های اخیر طراحی سازههای مقاوم در برابر زلزله براساس آئین نامه مربوطه اجباری…