یک خرید یک

مدیریت نخاله های ساختمانی، چالشها و راهکارها؛ مطالعه موردی

مدیریت نخاله های ساختمانی، چالشها و راهکارها؛ مطالعه موردی

در ایران هر ساله ساختمانهای زیادی نیاز به بهسازی یا تخریب و نوسازی داشته که با انگیزه احداث ساختمانهای با دوام تر، با تراکم بیشتر یا کاربری متنوع تر تخریب میشوند. آمارها نشان می دهد که بیشترین ساختمانهای ساخته شده در دهه ۰۵ شمسی و قبل از آن که در دست تخریب است عمدتاً از نوع بنایی ) آجری با سقف طاق ضربی( و به ندرت سازه بتنی یا فلزی هستند. فرآیند تخریب این ساختمانها معمولاً با وسایل دستی صورت گرفته که تنها چند مصالح محدود نظیر آجر فشاری و فلزات…