یک خرید یک

مبانی زیبایی شناسی و معنایی ساختمان های بلندمرتبه در منظر شهری

مبانی زیبایی شناسی و معنایی ساختمان های بلندمرتبه در منظر شهری

این تحقیق به بررسی مبانی زیبایی شناسی و معنایی ساختمان های بلندمرتبه در منظر شهری می پردازد…