یک خرید یک

ضرورت سبک سازی و استفاده از فناوری های نوین در کاهش وزن ساختمان

ضرورت سبک سازی و استفاده از فناوری های نوین در کاهش وزن ساختمان

با توجه به نیاز گسترده و روز افزون جامعه به مسکن به منظور افزایش سرعت ساخت، سبک سازی و نیز مقاوم نمودن ساختمانها در برابر بارهای جانبی استفاده از روشها و مصالح جدید ضروری است؛ که پرداختن به این امر ضمن کاهش وزن سازه، باعث کاهش نیروهای جانبی و به طبع آن کاهش خسارات مالی و جانی می گردد. به عبارتدیگر در این مقاله سعی بر این شده است ضمن ارائه مصالح نوین و مقایسه انها با مصالح سنتی، روشی عملی برای دست یابی به موارد فوق الذکر ارائه شود.با توجه به…