یک خرید یک

دانلود فایل پاورپوینت بینابیینت

دانلود فایل پاورپوینت بینابیینت

در سال ۱۹۶۵ ژولیا کریستوا بحثی را مطرح می نماید که به بحث بینابینت (inter textuality) معروف می گردد. او بحث خود را تحت تاثیر اندیشه های رومن یا کوب سن مطرح می سازد. اولین بار این بحث در ادبیات مطرح می گردد بر این اساس وی معتقد است که هیچ متنی ابتدا به ساکن خلق نمی شود و اصالت و یکتایی ندارد بلکه یا بحث است با متن قبل از خود . در اصل سخن گفتن از اصالت یک متن کاری بیهوده است این بیهودگی در اصل چه در اثار یک نقاش و چه در اثار یک معمار و چه در یک رمان بصورتی است…