یک خرید یک

بررسی پارامترهای توسعه پایدار در جهت شهرسازی ایرانی اسلامی

بررسی پارامترهای توسعه پایدار در جهت شهرسازی ایرانی اسلامی

شهرهای امروز هویت و خوانش اسلامی خود را از دست داده اند. دربسیاری از موارد شاهد الگوبرداری نادرست از فرهنگ غرب می باشیم، احداث شهرهایی که بی اساس و اصول طراحی و ساخته شده اند، به گونه ای که ساکنین آن هیچ گونه تعلق خاطری نسبت به محیط زندگی خویش نداشته و زندگی در آن فقط جنبه ی خوابگاهی دارد.شهرسازی بر اساس الگوهای پایداری می تواند پاسخی در حل مشکلات امروزی شهرها باشد، همچنین از اهداف توسعه پایدار می توان دستیابی و تامین نیازهای اساسی…