یک خرید یک

بررسی عوامل آلودگی داخلی ساختمان و راهکارهای مقابله باآنها

بررسی عوامل آلودگی داخلی ساختمان و راهکارهای مقابله باآنها

همزمان با افزایش جمعیت شهرها و ماشینی شدن تمام فعالیت های بشری و اهمیت پیدا کردن بیش از پیش منابع انرژی، بشر به سمت حفظ و حراست از انرژی های در دسترس رفت و فضای داخل ساختمان ها را در برابر خروج انرژی عایق کرد. این کار تا جایی پیش رفت که فضای داخلی ساختمان تبدیل به یک کپسول هوا شده و نقش تهویه روز به روز پر رنگ تر شد؛ اما بروز و شیوع بیماری های خاص و منشاء ناشناخته آنها بشر را به فکر در مورد عوامل آلودگی داخلی ساختمان انداخت. در این مقاله سعی بر…