یک خرید یک

بررسی ساختمان های سنتی و معاصر و توجه به معماری پایدار در ایران

بررسی ساختمان های سنتی و معاصر و توجه به معماری پایدار در ایران

بیشتر از نیم قرن هست که در پژوهشهای علمی کشورهای توسعه یافته پایداری مورد توجه و تأکید قرار گرفته است. ولیکن توجه به پایداری درکشور ایران در امر ساخت و ساز ساختمانها با تأخیری قابل توجه همراه بوده و فقط در دو دهه اخیر با برگزاری نشستها و همایشهای مختلف مورد توجه واقع شده است. بنابراین سعی می شود با مطالعه در مورد ویژگی های معماری سنتی و معماری معاصر از نظر پایداری با در نظر گرفتن نکات مثبت و قابل تطبیق با شیوه ی زندگی امروزی و با بهره گیری از…