یک خرید یک

بررسی تاریخچه ی ایوان و عملکرد آن در معماری ایران

بررسی تاریخچه ی ایوان و عملکرد آن در معماری ایران

ایوان یکی از تکنیک های برجسته معماری ایران به شمار می رود که در طول تکامل معماری همواره نقش مهمی را در کالبد بناهای ایران بر عهده داشته است و جزء لاینفک معماری آن محسوب می گردد. ایوان عبارت است از یک فضای سر پوشیده که از سه طرف محصور و از یک طرف کاملاً باز است. پیشینه ی ایوان به دوران ماد بر می گردد، این تکنیک در دوران پارت تکامل یافته و در روزگار ساسانیان به اوج خود می رسد. کاخ های دوره ساسانی نمونه های عالی و بی همتایی از این تکنیک را به…