یک خرید یک

بحران در معماری و اندیشه ی معاصر

بحران در معماری و اندیشه ی معاصر

فرهنگ معاصر با کسب مجوز از قواعد مدرنیته، به الگوی بارز بهره برداری صرف از جهان طبیعی مبدل شده است. اینک ما در جهانی زندگی می کنیم که در آن، سب کهای گوناگون به صورت مدهایی زود گذر، هر روز ندایی سر داده و انسان را به سوی خود می خوانند و آنچه در این بین جایگاهی ندارد، انسان و هویت او می باشد. هر از چندگاهی مکاتبی و یا اشخاصی ندایی از ارزش های انسانی و هویت او را به ظاهر درست سر داده، که آن نیز، یا کامل نبوده و همه جنبه های انسانی را ندیده و یا با…