یک خرید یک

با انرژی های پاک تا معماری پایدار

با انرژی های پاک تا معماری پایدار

دسترسی کشورهای درحال توسعه به انواع منابع جدید انرژی، برای توسعه اقتصادی آنها اهمیت اساسی دارد و پژوهش های جدید نشان داده که بین سطح توسعه یک کشور و میزان مصرف انرژی آن، رابطه مستقیمی برقرار است. با توجه به ذخایر محدود انرژی فسیلی و افزایش سطح مصرف انرژی در جهان فعلی، دیگر نمی توان به منابع موجود انرژی متکی بود. لذا با توجه به اهمیت موضوع ما بر آن شدیم که با مجموعه مطالعاتی مستند توجه هرچه بیشتر فعالان عرصه های معماری، شهرسازی و محیط زیست…