یک خرید یک

بررسی راهکارهای بازاریابی مویرگی خرما در شهرستان بهبهان

طدح تحقیقی در ۹۴ صفحه قابل ویرایش در بخشهایفصل اول: طرح تحقیق
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… ۱
بیان مساله……………………………………………………………………………………………………… ۳
تاریخچه تولید و بازاریابی خرما………………………………………………………………………….. ۷
جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………..