یک خرید یک

انرژی های نو

انرژی های نو

عنوان مقاله: انرژی های نوقالب بندی: word
شرح مختصر:
توسعه شگرف علم و فن آوری در جهان امروز ظاهراً آسایش و رفاه زندگی بشر را موجب شده ، لیکن این توسعه یافتگی ، مایه بروز مشکلات تازه ای نیز برای انسانها گردیده که از آن جمله می توان به آلودگی محیط زیست ، تغییرات گسترده آب وهوایی در زمین بویژه گرما و کاهش نزولات آسمانی اشاره کرد .
بهرحال می دانیم که نفت و مشتقات آن از سرمایه های ارزشمند ملی و حیاتی کشور می باشند که مصرف غیر بهینه از آنها گاهی…