یک خرید یک

گرایشهای متضاد درادبیات معاصر ایران

گرایشهای متضاد درادبیات معاصر ایران

در کتاب حاضر، تاریخ ادبیات ایران از زمان کوروش تا ابتدای مشروطیت ذیل چهار فصل بررسی می‌شود : از کوروش کبیر تا تسلط مسلمانان، دوره خلافت عباسی، استیلای مغول و ایران معاصر .مولف پس از معرفی کتیبه‌های به جای مانده از شاهان هخامنشی در نقش رستم و تخت جمشید، موضوعاتی نظیر ظهور زرتشت، ورود اسلام به ایران و حمله مغول توجه کرده و تاثیر هر یک از این حوادث را بر ادبیات ایران بررسی می‌کند .کتاب با ذکر وضعیت ادبی ایران در آغاز مشروطیت پایان…