یک خرید یک

نظریه میسرا و راندینلی

نظریه میسرا و راندینلی

 در ۱۶ اسلاید در مورد نظریه های میسرا و راندینلی به عنوان یکی از نظریات برنامه ریزی منطقه ای پرداخته شده است.عنوان کلی مطالب به قرار زیر است:

انتقادات میسرا بر مدل قطب رشد
تشریحمدل میسرا
نظریه میسرا در توسعه منطقه ای
نظریه راندینلی در تعادل منطقه ای
اهداف نظریه راندینلی
پایه های استدلال های راندینلیبرای مطرح ساختن عنوان شهرهای میانی
پیش فرض های یوفرد برای تحلیل نظام سکونتگاهی
ارزیابی نظریه راندینلی